Adatvédelem, szerzői jog

Szerzői jog, adatvédelem

Azzal, hogy belép a www.tavir.hu szájtrendszer (tavir.hu és alszájtjai (shop.tavir.hu, forum.tavir.hu, stb.), a továbbiakban webszájt) valamelyik oldalára vagy feliratkozik valamely az oldal által működtett hírlevélre vagy online tanfolyamra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A webszájton (a továbbiakban "lap") található tartalom - külön megjelölés hiányában - Cseh Róbert (továbbiakban "kiadó") szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) publikálására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára,, feldolgozására és értékesítésére. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, stb.

A lap és oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését valamint a jogsértő által a jogosulatlan felhasználással elért bevétel átadását. Vitás esetben a jogosulatlan felhasználó részére a jogtulajdonos 5000 Ft + ÁFA/nap/oldal kiszámlázni jogosult. Ezt a jogosulatlan felhasználó elfogadja - ráutaló magatartásként, - az oldalán való átvett anyag leközlésével.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt, és

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, és

c) a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával rendelkezik.

A tavir.hu domainnév, valamint a „tavir.hu” illetve „xx.tavir.hu” (ahol xx bármely aldomaint takarhatja) domainnevek és rajta keresztül elérhető, a kiadó által létrehozott tartalmuk szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges (ez lehet e-mail illetve papíralapú dokumentum is).

A hírügynökségek illetve szakfolyóiratok honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kiegészítő rendelkezések: Az egyes oldalakon feltüntetett márka-, véd- valamint egyéb oltalom alá eső jellemzők a tulajdonosaik birtokosai. A tavir.hu domain tulajdonosa sem véletlen, sem szándékos jogsértésre nem törekszik és nem tűr el. Ennek jelzése során a kérdéses hozzászólás/cikk eltávolításra kerül. Az oldalon sok esetben hivatkozott Bascom-AVR, Bascom név a www.mcselec.com oldalon feltüntetett elvek szerint kerül használatra. Az Arduino / Genduino / thinker.it eszközök a www.arduino.cc oldal illetve a www.arduino.org oldalon felsorolt jogi oltalom alá esnek. A Hunveyor megnevezés szabadalmi védettség alá esik, a Hunveyor projekt keretén belül az oldalon illetve a TavIR keretén belüli publikációk, dokumentációk illetve előadási anyagok fokozott védettséget élveznek - így a TavIR tulajdonosának engedélye (publikáló, szerző) ezen az oldalon (www.tavir.hu és aldomainjai) publikált és/vagy elérhető anyagok átvételéhez, feldolgozásához, megjelentéséhez más oldalakon előzetes engedélyhez kötött! Jogosulatlan átvétel illetve haszonhúzás esetén a károkozó anyagi és erkölcsi jóvátételre kötelezhető. Ezt feltétel nélkül elfogadja az anyagok ilyen felhasználása esetén! Oltalom alá nem tartozik a köznevesedett, márkanévből általános meghatározássá vált kifejezések használata: arduino, stecker, stb.

A kiadó adatvédelmi- és kezelési elvei és gyakorlata

I. A kiadó ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait, valamint Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet (2002/58/EK)

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

b) különleges adat:

    a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

    b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

IV. Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul (például elfogadja a felhasználási feltételeket és ezek szellemében regisztrál a tavir.hu oldalakon), vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

V. Adatvédelmi Irányelvek:

A kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a kiadó felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alepelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A kiadó kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelési nyilatkozat

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett honlap működésével kapcsolatos adatkezelése a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelel. Az adatok kezelésekor az alábbi jogszabályok figyelembevételével és betartásával járok el:

· Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a regisztrácó során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Eladó rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. A honlap által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] Vevői megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.  

Az adatkezelés jogalapja

Vevő önkéntes hozzájárulása, hogy a használat közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a látogatóval történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. A hírlevelekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linken való kattintással vagy a személyes adatok közötti beállítással illetve a felhasználó törlésével.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Jelentkezéskor a látogató ráutaló magatartással egyértelműen hozzájárul, hogy az üzemeltető a kötelezően előírt illetve opcionálisan megadott adatait kezelje.

Adatbiztonság

Üzemeltető törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Az adatokat illetéktelen félnek nem adja át. A csomag kiszállításához okvetlenül szükséges adatok a szállítást végző cégnek továbbítva lesznek. A szállító cég ezen adatokat csak a csomag kiszállítására használhatja fel. Adatszivárgás vagy incidens esetén a beazonosítható érintettek minden esetben értesítésre kerülnek – elektronikus vagy hagyományos levélalapú formában.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A látogató írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését fent megadott elérhetőségeken. Látogató/regisztráló kérésére az üzemeltető köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Ezen tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban kell megadni. A adattulajdonos bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Az üzemeltető tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A regisztráló adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Adatok módosítása, törlése

A regisztrált adatainak módosítását bármikor megteheti a kezelői felületén bejelentkezve. A módosítások nem visszamenőleges érvényűek, azaz az ezt megelőzően leadott adataira, mint például a számlázási vagy szállítási cím, nick, stb. nincsenek hatással. Elfelejtett jelszavát kérheti az adatainál megadott e-mail címre, azonban, ha e-mail címe is megváltozott, akkor az adatok törléséhez hasonlóan írásban, egyértelmű beazonosítással kell kérni a változtatást. Az adatokat elektronikus formában tároljuk mindaddig, amíg azok törlését az adattulajdonos nem igényli. A törlést az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 1. A küldött levelek alján található linkek segítségével

 2. E-mailben a kapcsolati címre elküldve A tárgysorba írja be: Adattörlési kérelem. A levélnek tartalmaznia kell legalább két olyan adatot, mely alapján Önt egyértelműen be tudjuk azonosítani. (Névegyezőség elkerülése!) Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok törlésével rendszerünkből minden korábbi adatai is törlődnek, melyek egy esetleges későbbi kapcsolatfelvétel, kedvezmény alapját képezhetnék!

A törlés nem terjed ki a korábban említett számviteli törvény által előírtan megőrizendő adatokra valamint az archiválás során készített biztonsági mentések adattartalmára!

Átirányított levelek kezelése

Ha olyan levelet kap, melynek alján nem működik a leiratkozási link, kérem, hogy továbbítsa a kapcsolatfelvételi emailcímre az eredeti levelet is! Előfordulhat, hogy Ön nem közvetlen kapta a levelet, hanem egy e-mail cím átirányítás miatt jutott el Önhöz. Ilyen esetekben meg kell találni az eredeti címet, melyet csak kézzel lehetséges így törölni.  

Cookie (süti) szabályzat

Cookie-k (sütik) használata a www.tavir.hu és aloldalain weboldalon

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

   
 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a www.tavir.hu / tavir.hu)
 • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használ az oldal és miért?

 • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

  A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használja az üzemeltető:

  -  Emlékszik a korábban már begépelt információkra a honlap különböző oldalain, amikor a felhasználó eltérő oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;

  -  Emlékszik a hozzáférési jogosultságra, megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;

  -  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalra;

  -  Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, mialatt akár a weboldal működésén épp javítás van folyamatban,

  -  Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

  Ezen cookie-k elfogadása feltétele a honlap megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem garantálható a weboldal megfelelő működése, illetve a megfelelő biztonság az oldal használata során.

   
 • Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalt (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért kerül használatra, hogy javítani lehessen a honlap működését, felmérhető legyen a látogató érdeklődési fókusz, és mérni lehessen az egyes hirdetések hatékonyságát.

  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra van használva:

  -  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalt a látogtók/robotok,

  -  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetések, beleszámítva azokat, amelyek a honlapra mutatnak,

  -  Hiba menedzsment: segít, hogy fejleszteni lehessen a weboldalt a felmerülő hibák mérésével,

  -  Design-ok tesztelése: weboldal különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

  A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

  A honlap használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlap megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem garantálható a weboldal megfelelő működése, illetve a megfelelő biztonsága az oldal használata során.

   
 • Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használja az oldal, illetve hogy megjegyzésre kerüljön a felhasználó beállításai, hogy egyszerűsítve legyen az oldal látogatása.

  A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használja az üzemeltető:

  -  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;

  -  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

  A weblapon használt egyes cookie-kat olyan külső cégek állítják be, akik a weblap számára biztosítanak valamely szolgáltatást. Például külső szakértői cégen keresztül igénybevett elemzési szolgáltatás vagy az időnként beágyazott videókat vagy hasonló tartalmak olyan weblapokról származnak, amilyen például a YouTube. Ezek saját cookie-kat állíthatnak be. A külső cég által beállított cookie-kat a külsős szolgáltató weblapján a felhasználó megtekintheti a közzétett cookie-irányelveket.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni lehessen, hogyan használja honlapot. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjon, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében vagy  a honlapján talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy a rendszer felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A sütikről összefoglalva

A „cookie” egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépre, amikor a honlaplátogató a honlapra érkezik és bejelntkezik az oldalon létrehozott fiókjába. Amikor ismét meglátogatja ezt a webhelyet, a cookie révén a webhely felismeri a böngészőt. A cookie-k felhasználói beállításokat és más adatokat tárolhatnak. Beállíthatja a böngészőt, hogy minden cookie-t visszautasítson, vagy jelezze a cookie-k érkezését. Azonban egyes webhelyek funkciói vagy szolgáltatásai esetleg nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. a böngészőjének beállításával minden felhasználó szabályozhatja a cookie-k kezelését. Az oldalon használt cookie-k csak a fiók létrehozásával együtt kerülnek létrehozásra. Ha nem él a felhasználó a cookie alapú azonosítással, akkor a honlap egyes (zárt, regisztrációhoz kötött) területeit nem érheti el - és nem azonosított látogatóként ("Vendég") böngészheti az oldalt.

Hatályba lépett az Európai Parlament és Tanács 2009/136/EK irányelve, amely az elektronikus adatvédelemmel és a HTTP-sütik (cookies) weboldalakon történő használatával foglalkozik. A weboldal használatának folytatásával a felhasználó és a látogató beleegyezik a cookie-k használatába. Az összes HTTP süti törölhető, vagy letiltható erről a honlapról, viszont az oldal ebben az esetben nem fog megfelelően működni. 

SPAM-kezelés: Az oldalon illetve azzal kapcsolatosan a szerkesztő/tulajdonos/felhasználók/látogatók részére küldött, erre előzetes engedéllyel nem rendelkező harmadik félóak. által feladott bármiféle kéretlen reklámlevél esetén - különösen a címgyűjtő robotokkal való adatgyűjtés esetén - a küldő céggel szemben jogi eljárásnak / kártérítési igénynek van helye. Az email címmel való ilyentén visszaélés során az email kiküldése ráutaló magatartással történik, amikor a küldő vagy megbízottja elfogadja, hogy a tavir.hu domain tulajdonosa jogosult 10.000-100.000 Ft közti összeget (e-mail címenként 10.000 Ft, max. 100.000 Ft) eljárási költséget a visszaélő részére kiszámlázni: mint eljárási és kártérítési költséget (ez költség a SPAM által csorbult jóhírének megváltását illetve a közvetlenül és közvetetten okozott kár elhárítását és a kapcsolódó szolgáltatások és időmegváltás költségellentételezését szolgálja).

Adatkezelés: A tavir.hu domain néven üzemelő honlaprendszer adatait a Vállalkozáson kívül még a szerverüzemeltető (3 in 1 Hosting Bt. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11, Cégjegyzékszám: 13-06-055290 (bővebben: http://www.megacp.com)) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. Rendelés illetve egyéb kereskedelmi eljárás esetén a WebShop vonatkozó irányelvei is értelemszerűen ide értendőek: http://shop.tavir.hu/conditions.php.
 
Hírlevél illetve tanfoloyamok feliratkozáshoz megadandó adatok
• név
• e-mail cím
• nicknév
• irányítószám, telefon, statisztikai adatok (opcionális, nem kötelező kitölteni)
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, honlap számos oldalán illetve kiküldött linkre kattintva (átjelentkezés). A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a TavIR WebShop üzemeltetője bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően 3 napon belül törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. A honlapon át küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű: aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet. A megadott adatokat harmadik fél részére nem kerül kiadásra, és harmadik fél ajánlatait sem kézbesíti a megadott e-mail címre.
Statisztikai adatok
A böngészés folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A TavIR honlapcsoport látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Egyéb 

A jelen irányelvek nyelve magyar, egyéb nyelven nem jelent meg. Archiválásra és elektronikusan nyomtatáshű formában nem érhető el. Bármely változás a korábbi szabályozások alapján történő frisstéseket is ideértve - előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhatnak. 

Jogorvoslat, panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Cseh Róbert

1181, Budapest, Vándor Sándor u. 12. IV/3

Tel: (20) 9923781

E-mail: shop@tavir.hu / avr@tavir.hu

Adatvédelmi panasszal illetve jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Tel.: +36 1 4594800, Fax: +36 1 2104677

Illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége:

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Tel.: +36 1 2690703, Fax: +36 1 2690703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Magamról

Az oldalt és kapcsolódó részeit a Cégadatoknál megadott személy működteti. Bármiféle céggel, vállalkozással illetve magánszeméllyel való kapcsolat során a Ptk szabályai az irányadóak - különös tekintettel egyes kiemelt területekre (Fórum, Cikkek és szellemi tulajdont érintő publikációk).

Az oldal elsősorban oktatási céllal létesült, a rajta található tartalmak is ezt hivatottak elősegíteni. Ugyanakkor az adat-, személyiségi- és szerzői jogok maximális betartása mellett is állást foglal és ennek szellemében kíván tevékenykedni.

Kapcsolat: ide kattintva elérhető.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a http://shop.tavir.hu/conditions.php oldalon leírt Általános és Szerződési feltételek az irányadóak.

Utolsó frissítés: 2016. augusztus 20.

TavIR-Facebook

Legfrissebb hozzászólások

Adatvédelem, szerzői jog | TavIR - Mikrokontroller világ

Hiba

A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.